Schoolreglement

 

Uittreksel uit het schoolregement (hoofdstuk VI, VII, VIII EN IX)

 • Art. 27 De leerlingen worden ingeschreven overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden.

 • Art. 28

 1. De leerlingen zijn verplicht de lessen regelmatig te volgen. Elke afwezigheid moet gewettigd zijn. De leerlingen moeten hun afwezigheid rechtvaardigen. Van niet-gerechtvaardigde afwezigheid kan, indien nodig, bericht gezonden worden aan de ouders, voogd of verantwoordelijke. Ongerechtvaardigde afwezigheden kunnen aanleiding geven tot één van de sancties, bedoeld in art. 29.

 2. Een leerling die zonder aanvaardbare redenen, viermaal afwezig is gedurende een trimester, kan van de lijst van de leerlingen worden geschrapt.

 3. Een leerling die gedurende het schooljaar meer dan 1/3 van de lessen niet heeft bijgewoond mag niet deelnemen aan het examen.

 4. De leerlingen zijn eraan gehouden thuis te oefenen en voldoende voorbereid naar de les te komen.

 • Art. 29 De leerlingen dienen zich tuchtvol te gedragen. Volgende sancties kunnen op hen worden toegepast evenwel enkel na de ouders of de meerderjarige leerling zelf te hebben gehoord:

 1. een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht;

 2. een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht;

 3. een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de directeur. Elke sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn ouders meegedeeld met vermelding van de reden. Elke sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld door de directeur met vermelding van de reden. De sub 1 en 2 vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Art. 30 Schade die door een leerling wordt toegebracht aan lokalen, meubilair, materieel of instrumenten wordt op zijn kosten hersteld.

 • Art. 31 Tegen de in een afzonderlijk reglement bepaalde voorwaarden kunnen aan de leerlingen instrumenten in bruikleen worden gegeven en werken worden ontleend uit de bibliotheek.

 • Art. 32 De leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Enkel de directeur is gemachtigd vrijstellingen te verlenen.

 • Art. 33

  1. Alle teksten die leerlingen of leden van het onderwijzend personeel in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen wensen te verspreiden, moeten vooraf worden voorgelegd aan de goedkeuring van de directeur en het College van Burgemeester en Schepenen.

  2. Een geldomhaling in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen door de leerlingen of leden van het onderwijzend pesoneel kan slechts gebeuren met schriftelijke goedkeuring van de directeur en het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Art. 34 Leerlingen en leden van het onderwijzend personeel die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de naam van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke goedkeuring van de directeur bekomen.

 • Art. 36 De examens worden georganiseerd overeenkomstig de geldende wets- en reglementaire bepalingen.

 • Art. 38 Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de behaalde resultaten.

 • Art. 43 b. Elk personeelslid en elke leerling verklaart zich akkoord met dit reglement van orde.