top of page

Van 1 juni tot 30 september: online inschrijven kan 24/24 en 7/7, ook tijdens het zomerverlof!

PRIVACYVERKLARING KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN

Om als Kunstacademie een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

- om een wettelijke verplichting na te komen

- voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur

- wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven

- voor de uitvoering van een overeenkomst met u

- om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gebruiken die zorgvuldig. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Wij geven uw gegevens alleen door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

- recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze    worden gebruikt

  en u kunt hierover verdere toelichting krijgen

- recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren

- recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen       

  tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn

- recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid

  mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Zie onze contactgegevens onderaan deze tekst. U zult steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@ronse.be of per brief naar: Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op commission@privacycommission.be of Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

bottom of page