top of page

Belangrijk: meld uw aanwezigheid

Beste Cursisten en Leerlingen,

Geachte Ouders,

Ingevolge de nieuwe richtlijnen in verband met de aanwezigheden van de cursisten zijn vanaf 1 september 2021 onderstaande regels van kracht.

De afwezigheidsmelding gebeurt:

a) via de website van de kunstacademie (www.kunstacademievlaamseardennen.be) bij ‘extra – meld je afwezigheid

b) telefonisch naar ons secretariaat (055/232885)

c) via persoonlijke melding aan het onthaal van het secretariaat

Opgelet ! In geval van een afwezigheid (zie categorie A en B) moet zo snel mogelijk het desbetreffende attest aan het secretariaat bezorgd worden.


Er zijn 4 categorieën van afwezigheden:

A. Ziekte

Te staven met medisch attest van arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of administratie ziekenhuis, ook voor 1 dag ziekte

B. Van rechtswege gewettigd afwezig:

1. Begrafenisplechtigheid van familie of persoon die onder hetzelfde dak woont

Te staven met een overlijdensbrief

2. Huwelijksplechtigheid

Te staven met een attest van de gemeente

3. School- of beroepsverplichtingen

Te staven met een attest van de school of van de werkgever

4. Religieuze feestdag

Te staven met een verklaring van de ouders

5. Zwangerschap

Te staven met een attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

6. Verblijfsregeling (gescheiden ouders)

Te staven met een attest van de bevoegde instantie of een ondertekende verklaring van één van de ouders

7. Examencommissie secundair onderwijs

Te staven met een attest van de examencommissie

8. Familieraad

Te staven met een attest van het vredegerecht

9. Maatregelen in de bijzondere jeugdzorg

Te staven met een attest van de bevoegde instantie

10. Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

Te staven met de dagvaarding of het proces-verbaal van de oproeping

11. Topkunsten