Belangrijk: meld uw aanwezigheid

Beste Cursisten en Leerlingen,

Geachte Ouders,

Ingevolge de nieuwe richtlijnen in verband met de aanwezigheden van de cursisten zijn vanaf 1 september 2021 onderstaande regels van kracht.

De afwezigheidsmelding gebeurt:

a) via de website van de kunstacademie (www.kunstacademievlaamseardennen.be) bij ‘extra – meld je afwezigheid

b) telefonisch naar ons secretariaat (055/232885)

c) via persoonlijke melding aan het onthaal van het secretariaat

Opgelet ! In geval van een afwezigheid (zie categorie A en B) moet zo snel mogelijk het desbetreffende attest aan het secretariaat bezorgd worden.


Er zijn 4 categorieën van afwezigheden:

A. Ziekte

Te staven met medisch attest van arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of administratie ziekenhuis, ook voor 1 dag ziekte

B. Van rechtswege gewettigd afwezig:

1. Begrafenisplechtigheid van familie of persoon die onder hetzelfde dak woont

Te staven met een overlijdensbrief

2. Huwelijksplechtigheid

Te staven met een attest van de gemeente

3. School- of beroepsverplichtingen

Te staven met een attest van de school of van de werkgever

4. Religieuze feestdag

Te staven met een verklaring van de ouders

5. Zwangerschap

Te staven met een attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum

6. Verblijfsregeling (gescheiden ouders)

Te staven met een attest van de bevoegde instantie of een ondertekende verklaring van één van de ouders

7. Examencommissie secundair onderwijs

Te staven met een attest van de examencommissie

8. Familieraad

Te staven met een attest van het vredegerecht

9. Maatregelen in de bijzondere jeugdzorg

Te staven met een attest van de bevoegde instantie

10. Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

Te staven met de dagvaarding of het proces-verbaal van de oproeping

11. Topkunsten

Te staven met een attest topkunstenstatuur A of B

12. Topsporter

Te staven met een attest topsportstatuur A of B, of een attest van de betrokken sportvereniging

C. Gewettigd afwezig (zonder attest)

Opgelet! Slechts 3x per schooljaar mogelijk !

D. Ongewettigd afwezig

Opgelet! Bij onvoldoende aanwezigheid wordt de cursist geschrapt en kan hij/zij niet deelnemen aan de toonmomenten en bijgevolg ook niet overgaan naar het volgende jaar.

Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking hieromtrent.

Met vriendelijke groeten, Pascal Devreese Directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Recent Posts

See All

Geachte Ouders, Beste Leerlingen en Studenten, Graag willen we u op de hoogte brengen dat de (her-)inschrijvingen aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het Academiejaar 2022-2023 zullen worde

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, De lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse, Brakel, Kluisbergen en Maarkedal zijn opgestart op 1 september '22 jl. Ons enthousiaste en hoog

Beste Leerlingen en Cursisten, Geachte Ouders, Terwijl de toonmomenten nog volop aan de gang zijn, blikken we al vooruit op de organisatie van het nieuwe schooljaar. Vanaf maandag 16 mei 2022 om 09.0