top of page

Onze visie

 

De Kunstacademie en de samenleving

 

 

Wij geloven in het kunstonderwijs:

wij zijn overtuigd dat de kunstzinnige zoektocht van elk individu, binnen elke discipline en binnen elk niveau, een voedingsbron is voor een inspirerend leven en een inspirerende samenleving.

 

 

Wij willen een “brede school” zijn die openstaat voor een zo ruim mogelijk publiek.

Een bont en heterogeen gezelschap is kenmerkend voor onze academie.

Deze keuze willen we ondersteunen door een actieve bekendmaking van onze werking, zowel naar een ruim publiek als naar doelgroepen die vragen naar een meer gerichte informatie. . 

Wij willen blijven zoeken naar de nodige omkadering en zorg die specifieke leerlingen en/of groepen nodig hebben om op een eigen tempo en volgens de eigen capaciteiten maximaal creatief en artistiek te ontwikkelen. 

 

 

Wij willen een “open school” zijn.

Ouders worden betrokken bij onze werking en onze initiatieven.

 

We geven ruimte en stimuleren de samenwerking met plaatselijke en andere initiatieven: gedichtendag, het WAK,….

 

Ouders, buurtbewoners, inwoners van Ronse en omstreken en geïnteresseerden zijn steeds welkom op onze open lessen, toonmomenten, tentoonstellingen, optredens, evenementen,…

 

De onderwijsinstellingen uit Ronse en omstreken worden jaarlijks uitgenodigd voor info en overleg omtrent onze mogelijke samenwerking.

 

De leerlingen van de basisscholen van Ronse en omstreken worden jaarlijks uitgenodigd om via workshops, een optreden en muzische omkadering kennis te maken met onze werking en onze verschillende studierichtingen.

 

 

 

 

De Kunstacademie en de leerling

 

 

Wij willen elk kind, jongere en volwassene, benaderen als een individu, elk met een eigen innerlijke wereld, van waaruit we de creatieve en artistieke interesses en mogelijkheden aanwakkeren en verder maximaal laten ontplooien/ontwikkelen.

De leerkracht-kunstenaar “begeleidt” en stelt zijn eigen gevormde artistieke persoonlijkheid ten dienste van de zoektocht van de individuele leerling.

Waar bij de vroegere leermeester de nabootsing centraal stond, is hier ruimte voor begeleiding binnen een sfeer van openheid en dialoog. Het zelf ontdekken, zoeken, onderzoeken, experimenteren en kritische zin zijn attitudes en vaardigheden die

vanaf het begin van de opleiding aandacht krijgen en gestimuleerd worden.

 

 

Wij staan voor een kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Onze leerlingen volgen onze lessen niet vanuit een leerplicht, maar vanuit een specifieke interesse, engagement en motivatie. Deze achtergrond kan voor elk individu verschillen: oorspronkelijk een keuze gestimuleerd door de ouders, een vrijetijdsbesteding, een creatief bezig zijn, een late roeping, een nood aan artistieke ontplooiing, een voorbereiding op een verdere professionele opleiding,…

Veelal evolueren deze achtergronden in de loop van de opleiding.

De academie respecteert elk van deze motivaties en geeft daar een gedifferentieerd, maar immer kwalitatief antwoord op: vanuit de capaciteiten en groeimogelijkheden van elke leerling biedt de academie een degelijk onderwijs aan, artistiek en pedagogisch onderbouwd en gedragen door gediplomeerde leerkrachten/kunstenaars.

 

 

Wij willen de leerlingen in de eerste plaats een positieve en stimulerende sfeer aanbieden waarin de vreugde (en misschien het geluk) van het zoeken, het creëren en het uitvoeren centraal staan.

Onze leerkrachten werken vanuit een positieve ingesteldheid en een feedback die gericht is op waardering en stimulering.

De leerlingen krijgen regelmatig kansen om op te treden/hun werk te presenteren voor een kleiner of groter publiek. Projecten, toonmomenten en optredens worden ondersteund en omkaderd met een uitnodigende sfeer.

 

 

 

 

Ons onderwijs is zowel gericht op traditie als op vernieuwing: de rijkdom van deze traditie is verbonden met een alertheid voor het actuele, het nieuwe, het vernieuwende, het grensverleggende.

Actuele tendensen, zowel op het gebied van de kunst als op het gebied van onderwijs, vormen een bron van inspiratie voor de leerkracht .

Vernieuwende vormgeving, speelstijlen, inhouden, benaderingen, concepten,…worden met belangstelling gevolgd en naargelang ieders persoonlijkheid geïntegreerd in het werken met de leerling(en).

Vanuit de directie, het beleidsondersteunend team en de verschillende vakgroepen wordt

deze creatieve en vernieuwende geest gestimuleerd:

        Leerkrachten krijgen de nodige vrijheid en ieders eigenheid wordt hierin     

        gerespecteerd.

        Er is aandacht voor het opzetten van vernieuwende projecten en bijscholing   

        hieromtrent.               

        Het volgen van bijscholing, studiedagen, studie binnen het vakgebied,… wordt            

        aangemoedigd en financieel ondersteund.

 

Wij willen de leerling nieuwsgierigheid bijbrengen voor onze cultuurgeschiedenis én voor het actuele cultuurlandschap. Naast de kennismaking binnen de verschillende vakgebieden met het hedendaagse repertoire, stimuleren wij ook de kennismaking met de actuele kunst. We plannen bezoeken aan hedendaagse tentoonstellingen, concerten, voorstellingen, culturele evenementen,…

Wij willen deze interesse verder voeden en onze leerlingen leren deze aan te wenden als mogelijke inspiratiebron.

 

 

 

Als Kunstacademie hebben wij de mogelijkheid te werken in de nabijheid van alle studierichtingen.

Naast de  specifieke opleiding binnen de gekozen discipline(s) zijn wij overtuigd van het vruchtbare inspiratie- en oefengebied dat ontstaat bij de zoektocht naar samenwerking en cross-overs tussen de verschillende studiegebieden.

Wij beschouwen het als één van de grote uitdagingen van de komende jaren om deze samenwerking verder te onderzoeken en uit te bouwen.

In de eigen lessen proberen we het vakoverschrijdend denken en handelen aanwezig te stellen, meer als een attitude dan als een aparte activiteit.

 

Wij stimuleren projecten met cross-overs tussen muziek, woord, beeld, dans/beweging en media:

het creëren, het vormgeven, de overdracht tussen kunstenaar/uitvoerder en publiek is immers een gemeenschappelijkheid binnen alle disciplines. Net die zoektocht binnen deze gemeenschappelijke elementen vanuit meerdere disciplines, elk met hun eigen middelen en specifieke accenten, biedt interessante leermogelijkheden voor de leerling die de grenzen van zijn eigen domein mag verlaten.

bottom of page